Cài Đặt Từ Điển Soát Lỗi Tiếng Việt cho Microsoft Word

Mặc định, khi soạn thảo văn bản với Word, nó sẽ đánh dấu các từ tiếng Việt là sai chính tả. Để khắc phục lỗi này, bạn cần cài đặt từ điển tiếng Việt cho Word. Continue reading “Cài Đặt Từ Điển Soát Lỗi Tiếng Việt cho Microsoft Word”