Tài liệu tiếng Anh: Welcome to NvDA 2018

Joseph Lee đang thực hiện tài liệu hướng dẫn NVDA căn bản mang tên Welcome to NVDA 2018.
Tài liệu được thực hiện trên NVDA 2017.4 và NVDA 2018 sắp được ra mắt, gồm các phần lớn:

  • Giới thiệu NVDA
  • NVDA căn bản
  • Đối tượng
  • NvDA và web

Quý vị quan tâm, có thể xem và tải tài liệu nói trên tại http://www.josephsl.net/tutorials/